Cele projektu;

udoskonali kompetencje kluczowe w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej                    oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmacniania ich zdolności                       do przyszłego zatrudnienia

Grupę docelową stanowi 859 uczniów, w tym 262 ze szkół podstawowych, 597 uczniów gimnazjów,                    46 nauczycieli oraz rodzice/opiekunowie prawni zamieszkujący obszar miejski i wiejski (Trzebież, Niekłończyca)gminy Police. W 9 szkołach objętych projektem przewidziano zadania w zakresie:

  1. kształcenia kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych

na rynku pracy,

  1. indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym

ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej,

  1. doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie

stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

  1. tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,5. korzystania z technologii

informacyjno-komunikacyjnych TIK. Doradztwo edukacyjno-zawodowe będzie prowadzone dla uczniów wszystkich gimnazjów w Gminie Police. Obejmie 597 uczniów, łącznie 1267h.

  W rezultacie 46 nauczycieli uzyska lub nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu, 859 uczniów zdobędzie kompetencje kluczowe, 9 szkół będzie wykorzystywało wyposażenie pracowni, w tym 5 - sprzęt TIK, 9 szkół wdroży nowe formy i programy nauczania.

Budżet projektu wynosi: 3 421 340,21 zł, dofinansowanie: 2 976 518,21 zł

Razem ilość godzin do zrealizowania: 2.721 na kwotę 106.920 zł  ( w naszej szkole)

IMG 3810 1